gucho@poczta.onet.pl
Do serca przytul
   psa, weč na
   kolana kota...